NLP คืออะไรตอนที่ 1

NLP (Neuro-Linguistic Programming) คืออะไร NLP คือแนวคิดและเทคนิคในการเข้าใจกระบวนการคิดของมนุษย์ ซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ก็จะทำให้ผู้ที่เข้าใจหลักการสามารถเปลี่ยนได้ทั้งการคิดและพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่น

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ตอนที่ 2

คราวก่อนเราได้เรียนรู้ว่า การกรอกตาไปยังมุมบนขวาหมายความว่าสมองส่วนความจำเกี่ยวกับภาพกำลังถูกใช้งานอยู่  ส่วนการกรอกตาไปมุมบนซ้ายหมายความว่าสมองส่วนจินตนาการเกี่ยวกับภาพกำลังถูกใช้งานอยู่ แล้วถ้าดวงตากรอกไปทางด้านข้างล่ะ ??? […]

Call Now Button